Chương trình tặng eBook

📣Tập 1 - Ứng dụng Phân tích dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với Python

TẬP 1

eBook "ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VỚI PYTHON" này dự kiến phát hành vào 31/12/2022.

Để nhận được Tập 1 của eBook thì các bạn thực hiện 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: Cài App MinePI tại theo link: https://minepi.com/thachln

Sử dụng invitation code: thachln

Nhắn tin trong Group chat của ứng dụng MinePI địa chỉ email để nhận file PDF.


File sẽ được mã hóa và gởi riêng cho bạn.
Mục lục Tập 1

Quy ước 6
Ngày 1 – Chủ đề: Giới thiệu về ngôn ngữ thống kê, ngôn ngữ lập trình
Bài 1: Tóm tắt về thống kê (Statistics)
Bài 2: Ngôn ngữ lập trình Python
Bài 3: Ngôn ngữ Python và phần mềm Anaconda
Bài 4: Cài đặt thêm phần mềm
Bài 5: Nhập liệu, biên tập, lưu trữ dữ liệu với Python
Bài tập ngày 1
Thử thách cho bạn!

Ngày 2 – Chủ đề: Biểu đồ
Bài 6: Các loại biểu đồ
Bài 7: Vẽ biểu đồ trong Python
Bài 8: Nguyên tắc soạn biểu đồ
Bài 9: Giới thiệu Matplotlib
Bài 10: Giới thiệu Bokeh
Bài 11: Khai phá Bokeh

Ngày 3 – Phân tích mô tả
Bài 12: Phân tích mô tả dữ liệu Bank Marketing
Bài 13: Phân tích dữ liệu Marketing #2
Bài 14: So sánh 2 tỉ lệ
Bài 15: Mô hình kiểm định giả thuyết
Bài 16: Ứng dụng minh họa kiểm định giả thuyết
Bài 17: Phân tích mối tương quan

Ngày 4 – Chủ đề: Dữ liệu lớn
Bài 18: Cách xử lý tập hợp dữ liệu lớn
Bài 19: Sử dụng Ubuntu
Bài 20: Cài đặt Hadoop 3.2
Bài 21: Trải nghiệm Hadoop với Python